ThS. DAVID TAN NGUYEN
Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark