ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

Bao gồm 20 câu hỏi do BGS Global xây dựng nhằm giúp chủ doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về tình hình doanh nghiệp của mình và gợi ý các phương án hành động nhằm cải thiện sức khỏe doanh nghiệp.